Správa obecního lesa Hrádek u Sušice

Zřizovatelem je obec Hrádek u Sušice. Společnost obhospodařuje lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PFL) o celkové výměře 717,03 ha. Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžební a pěstební péče o les, ochrana lesa, výroba a prodej dřeva, řeziva a paliva.

Území LHC odvodňuje říčka Ostružná, vlévající se do Otavy.

Celková charakteristika přírodních poměrů

Vrchovinný charakter území s pestrým geologickým podložím, v němž převažují ruly a dobré klimatické podmínky dávají předpoklady pro příznivý vývoj lesního ekosystému.

Lesní majetek

LHC Obecní lesy Hrádek je součástí přírodní lesní oblasti PLO12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor - 552,82 ha a PLO 10 - Středočeská pahorkatina - 150,12 ha. Územně je situován rozptýleně v přilehlé krajině v podobě menších, více či méně, prostorově souvislých částí převážně v okolí obce Hrádek.Za zmíňku stojí dva větší komplexy a to Svatobor a Vidhošť.

Maximální výše těžeb 72.600m3
Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin 30%
Minimální plošný rozsah výchovy v porostech do 40 let 164,97ha

Les zvláštního určení

kategorie porostní plocha bezlesí jiné plochy celkem
10 - les hospodářský 691,05 12,56 1,46 705,07
32 e - les zvláštního určení 11,89 0,07 0,00 11,96
LHC - celkem 702,94 12,63 1,46 717,03

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

SVATOBOR[2].jpg

Obecní lesy Hrádek